SCOALA GIMNAZIALA NR.4 “FRATII POPEEA”

                        Str. Viitorului, nr. 7A, Sacele

505600, Brasov

Tel:  +40 (0)268 274133

Fax: +40 (0)268 274133

Email:scgennr4sacele@yahoo.com

Nr.1570/27.09.2018

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

al Şcolii  Gimnaziale Numărul Nr. 4 ,, Fraţii Popeea” , Săcele

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

ART.1  Regulamentul  de ordine interioară al Şcolii  Gimnaziale Numărul 4 ,, Fraţii Popeea”, este elaborat în completarea legislaţiei cu privire la învăţământul preuniversitar, in vigoare la data aprobării lui şi anume:

 • Legea nr.1/2011, completată și modificată in baza actelor normative publicate in Monitorul Oficial
 • Legea nr. 53/2003, modificată şi completată de Legea nr.40/2011;
 • Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016; OMEN nr 3027/2018;

·         Statutul elevului – Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, Text publicat în M.Of. al României, În vigoare de la 22 septembrie 2016

·         Legea 272/2004 – Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014

·         Ordinul MENCS nr. 6134/2016 – interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar ( Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2017)

ART.2 Regulamentul de ordine interioară cuprinde reglementări specific condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, drepturi şi obligaţii ale personalului salariat al unităţii de învăţământ, ale elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora

ART.3 Regulamentul de ordine interioară, propus şi dezbătut de către Consiliul Profesoral, a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al Şcolii  Gimnaziale Numărul 4 ,, Fraţii Popeea”  Săcele, prin hotărârea Nr. 10/04.10.2018

ART. 4 Activitatea şcolară se desfățoară într-un singur schimb, între orele 8- 14

Ora de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute, după fiecare oră.

CAPITOLUL II – ELEVII

ART. 5. Exercitarea calităţii de elev

5.1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care consemnează, obligatoriu, fiecare absenţă.

5.2. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu

5.3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

5.4 Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

 1. adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;
 2. adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;
 3. cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei, pentru maximum 20 ore pe semestru

5.5 Motivarea absenţelor se face de către diriginte /învățător în ziua prezentării actelor justificative.

5.6 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

5.7 Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5.6 din prezentul articol, atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

5.8 La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare.

5.9 Elevii care au studiat in străinătate se pot înscrie/reînscrie în școală, iar echivalarea studiilor se va face conform normelor în vigoare.

5.10 Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare  se face la cerere, în limita planului de scolarizare aprobat.

 1. a) Fiecare învățător poate opta pentru un număr de 10 elevi dintre cei care l-au preferat in cererile de înscriere.
 2. b) La înscrierea în clasa pregătitoare, părinții optează pentru alegerea învățătorului; pot fi respectate un număr de 7-10 opțiuni ale părinților, în funcție de data depunerii cererii de înscriere, numărul elevilor clasei, numărul de băieți/fete, numărul elevilor proveniți din familii cu probleme sociale deosebite.
 3. c) Înscrierea elevilor care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective, se face conform ART. 8 din ROFUIP
 4. d) Înscrierea elevilor care nu au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective se face in limita locurilor rămase libere, după asigurarea școlarizării elevilor aflați în aria de cuprindere a școlii;

5.11 Clasele a V-a se constituie în funcție de numărul de absolvenți de ciclu primar, planul  de școlarizare  aprobat , astfel încât media efectivului de elevi din clasă să fie de 25 de copii. Dacă este cazul, clasa a IV-a cu efectivul cel mai mic este împărțită în mod egal la celelalte clase formate.

5.11.1 În anul școlar 2018 – 2019 se constituie o clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze, în următoarele condiții:

 • Nr de locuri aprobat de CA este de 25 elevi;
 • Înscrierea elevilor pentu această clasă se va face în luna mai – 2019 de către părinți/ tutori,  pe baza unei cereri tip solicitată la secretariatul școlii;
 • La înscriere pot participa elevi din toate școlile din municipiul Săcele;
 • Selectarea elevilor se va face în urma unui examen scris și oral de competențe lingvistice cu subiecte formulate de profesorii de specialitate din școală, la data stabilită de ISJ;

*În cazul în care locurile nu se ocupă, nu se organizează examen.

 • Se declară ,,admis” în clasa cu predare intensivă de lb. engleză elevii care au obținut minim nota 8. 00 la examenul susținut, în limita nr. de locuri aprobat;
 • Pentru ultimul loc, la medii egale se va folosi drept criteriu de departajare media la lb. engleză de pe parcursul ultimului an de studiu;
 • La finalul unui an școlar elevii din celelalte clase paralele pot solicita un loc în această clasă în următoarele condiții:
  • s-a eliberat un loc în clasa de intensiv engleză;

5.11.2 La înscrierea în învăţământul gimnazial se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor străine pentru acei elevi veniți din alte școli.

5.12 Elevii au ca semn distinctiv uniforma şcolii, compusă din pantalon/fustă bluemarin din stofă, sacou/pulover bleumarin, cămaşă albastră și cravată (sau papion) distinctă.

ART. 6 Îndatoriri ale elevilor

Elevii Şcolii Gimnaziale  Nr. 4 ,,Fraţii Popeea” au următoarele îndatoriri:

6.1 Să cunoască şi să respecte:

 1. statutul elevului
 2. prezentul regulament de ordine interioară
 3. regulile de circulaţie şi cele de apărare a sănătăţii
 4. normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor
 5. normele de protecţie civilă
 6. normele de protecţie a mediului aduse la cunoştinţă de profesorii diriginţi

6.2. Să frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul şcolii

6.3.  Să fie punctuali la orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu

6.4. Să poarte uniforma şcolară ca însemn al unei instituţii de tradiţie şi prestigiu şi ca element de siguranţă, să aibă o ţinută decentă. Nepurtarea uniformei se sancționează conform ART. 12

 • Uniforma trebuie purtată atât în timpul orelor de curs (excepție orele de educatie fizică) cât și în timpul pauzelor ;
 • Excepție la purtarea uniformei se aprobă doar când elevul a avut un traumatism puternic, are un membru (superior sau inferior) în ghips și acest lucru nu permite îmbrăcarea uniformei.

6.5. Să utilizeze cu grijă şi să restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar, manualele primite gratuit;

 • În cazul deteriorarii/pierderii manualelor, vor achita contravaloarea lor.

6.6. Să respecte bunurile materiale ale şcolii; deteriorarea/ distrugerea acestora va fi sancţionată prin răspundere materială individuală sau colectivă.

6.7. Să poarte asupra lor carnetul de elev pentru a se legitima în caz de nevoie, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară;

6.8. Să păstreze curăţenia în toate spaţiile şcolare;

6.9. Să-şi îndeplinească îndatoririle specifice atunci când asigură serviciul pe şcoală sau pe clasă;

6.10. Să folosească numai spaţiile şcolare destinate elevilor;

6.11. Să poarte în orele de ed. fizică şi sport echipement sportiv; elevii scutiţi medical vor asista la orele de ed. fizică şi sport fiind supravegheaţi de profesor.

6.12. Să aibă grijă de bunurile personale (bani, obiecte personale diverse), spre a evita posibile fraude.

 

ART.7 Elevilor le sunt interzise:

 1. frizurile extravagante, vopsirea părului, machiajul;
 2. îmbrăcămintea neadecvată, „provocatoare”, accesoriile în exces;
 3. unghiile murdare și neîngrijite, manichiura (unghii vopsite şi false);
 4. folosirea unui limbaj (neadecvat vârstei şcolare), vulgar;

* comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;  folosirea unui limbaj si a gesticulaţiei triviale ori  a expresiilor  injurioase la adresa colegilor sau a altor persoane din şcoală;

*provocarea, instigarea și participarea la acte de violență în școală și în afara ei; implicarea în acte de violenţă sau de intimidare ori folosirea în acest scop  de grupuri organizate de tip bandă;

* atitudinea necuviincioasă care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ;

* antrenarea în comentarii defăimătoare la adresa cadrelor didactice, a personalului şcolii, a părinţilor şi a colegilor;

 1. folosirea gumei de mestecat în timpul orelor, aruncarea sau lipirea ei pe mobilierul şcolii;
 1. părăsirea incintei şcolii în timpul desfăşurării programului şcolar;

*plecarea din şcoală a elevilor, în timpul programului, este permisă numai la solicitarea scrisă a părinţilor şi cu aprobarea învăţătorilor/diriginţilor/profesorului de  serviciu/  conducerii  școlii;

*iesirea elevilor în afara incintei școlii pe timpul pauzelor, sărirea gardului școlii este considerată abatere și se sancționează progresiv, astfel: atenționare, înștiințare-mustrare și scăderea notei la purtare (la 3 abateri).

 1. utilizarea telefoanelor  mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor;

*telefoanele mobile vor fi predate profesorului la începutul fiiecărei ore de curs și vor fi   depozitate într-o cutie special destinată acestui scop; telefoanele vor fi preluate după încheierea fiecărei ore de curs, sub supravegherea profesorului de la clasă.

* prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; în acest sens profesorul anticipează și comunică dirigintelui situația concretă ;

*pentru situații speciale ( elevi navetiști , elevi bolnavi) părinții vor face o cerere adresată învățătorului /dirigintelui clasei , vor motiva și documenta (după caz ) necesitatea telefonului;

*înregistrarea  activității didactice  este permisă doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ, și cu acordul elevilor prezenți la activitate;

*se interzice sub orice formă filmarea cadrelor didactice (excepție făcând activitățile educative pentru care acesta a solicitat filmarea)

*nerespectarea acestor reglementări se sancționează cu reținerea telefonului de către cadrul didactic care a semnalat încălcarea regulamentului, care îl va preda  personal părintelui; repetarea de 3 ori a acestei abateri atrage scăderea cu un punct a mediei la purtare.

 1. sustragerea şi însușirea  de bani sau  de alte obiecte care nu le aparţin;
 2. facilitarea pătrunderii în şcoală a persoanelor străine;
 3. participarea la acţiuni care prejudiciază imaginea şcolii;
 4. posedarea, consumul sau distribuirea în incinta şcolii a materialelor cu caracter de propagandă politică sau obscene precum și a ţigărilor, băuturilor alcoolice, drogurilor;
 5. portul de arme/ arme albe sau substanţe periculoase, muniţie, petarde, pocnitori, etc, care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
 6. lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii sau anunţuri false de altă natură, care să prejudicieze sub orice formă persoane din spaţiul şcolii sau din spaţiul public; apelarea de nr. de urgenţă 112 fără a fi anunţat în prealabil profesorul de serviciu/directorul şcolii/ alt cadru didactic din şcoală;
 7. escaladarea ferestrelor, gardului şcolii, balustradelor din incinta şcolii, accesul la tablourile electrice, termocentrala etc.;
 8. distrugerea documentelor şcolare: cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.;
 9. părăsirea sălii de clasă fără acordul cadrului didactic precum și deranjarea orele de curs.

7.1 Săvârșirea faptelor interzise se consideră abatere de la ROI și se sancționează disciplinar de către învățător/diriginte prin avertisment, notificarea/informarea părintelui (telefonic sau scris) și scăderea notei la purtare cu un punct, pentru fiecare trei abateri consecutive sau 3 abateri cumulate.

7.2.  Orice atitudine și/sau acțiune de amenințare, defăimare și denigrare care aduce atingere onoarei și reputației cadrelor didactice/personalului școlii se sancționează aspru, conform regulamentelor școlare și este supusă sancțiunilor prevăzute de legea 61/1991, Codul Civil și Noul Cod De Procedură Penală.

ART. 8. Drepturi ale elevilor

Elevii Şcolii Gimnaziale  Nr. 4 ,,Fraţii Popeea” au dreptul:

8.1 Să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;

8.2. Să participela activităţile extraşcolare organizate de şcoala gimnazială  nr. 4 ,,fraţii popeea”, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora, fără a afecta rezultatele la învătătură;

8.3. Să beneficieze de un climat de muncă bazat pe respect reciproc (profesor-elev);

8.4. Să-şi aleagă liderul de clasă;

8.5. Să participela reuniuni în afara orarului şcolii, organizate de profesorii diriginţi, cu acordul direcţiunii;

8.6. Să participela excursii de studii şi agrement organizate de profesorii şcolii, cu acordul direcţiunii;

8.7. Să primească bursă conform legislaţiei în vigoare;

8.8. Să aibă iniţiative care să stimuleze competiţia, atitudinea civică exemplară,  spiritul de echipă;

8.9. Să se transfere în condiţiile prevăzute la capitolul „transferări” din prevederile prezentului regulament

8.10. Să se organizeze in stucturi de reprezentare a intereselor elevilor  precum consiliul elevilor si avocatul elevilor

 

ART.9. Evaluarea

9.1. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:

 1. ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
 2. fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
 3. stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor;
 4. stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.

9.2. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi particularităţile psihointelectuale ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

 1. lucrări scrise;
 2. activităţi practice;
 3. referate şi proiecte;
 4. portofolii;
 5. alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.

9.3. Evaluările se concretizează,  prin note de la 10 la 1/calificativele I,S,B, FB;

 1. Notele acordate se comunică elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către profesorul care le acordă. La sfârşitul semestrului, profesorul  diriginte se asigură că toate notele din catalog au fost trecute în carnetul de elev
 2. Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore săptămânal prevăzut în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinelor cu o oră pe săptămână la care numărul minim de note este de două.
 3. Elevii în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut la alin.(9.4) al prezentului articol, ultima notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
 4. Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
 5. Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului conform planificării, care se respectă întocmai.
 6. Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea închiderii semestrului.
 7. Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă.”
 8. În zilele cu lucrări scrise semestriale (teze) nu se dau elevilor extemporale, sau alte probe de evaluare scrise.
 9. Comportamentul elevilor nu va afecta notarea la discipline, ci numai nota la Purtare.

9.4 Examene

9.4.1 Examenele organizate de unitate sunt:

 1. examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;
 2. examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe unul din semestre sau anual;
 3. examen de testare pentru admiterea în clasa a V-a ( limba engleza), in vederea organizarii unei clase cu program de predare intensiv în limba engleză.

9.4.2. Ministerul Educaţiei Naționale stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi semestrial sau anual. Aceste examene se desfăşoară înaintea examenelor de corigenţă.

9.4.3. Toate examenele  din școală se desfăşoară conform OMEN 3027/2018

 1. Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată de elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective.
 2. Pentru elevii amânaţi pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.

9.4.4 Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică. Acestor elevi nu li se dau note şi nu li se încheie medie la această disciplină. În rubrica “Educaţie fizică” din catalog se înscrie de către dirigintele clasei “Scutit de efort fizic, în baza …”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.

9.4.5 Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare.

 • Pentru elevii corigenţi se organizează o sesiune de examene într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

9.4.6 Sunt declaraţi repetenţi:

 1. elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ;
 2. elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00 indiferent de mediile obţinute la disciplinele de studiu;
 3. elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau nu promovează examenul la cel puţin o disciplină;
 4. elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o disciplină;

9.4.7 Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta în limita efectivului de 30 de elevi pe clasă.

9.4.8 a) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, validează, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal, situaţia şcolară a elevilor pe clase, menţionându-se numele elevilor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu  note la purtare mai mici de 7,00.

 1.  b) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, de către diriginte părinţilor/tutorilor legali, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
 2. c) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, se comunică părinţilor/tutorilor legali programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă sau perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
 3. d) un document şcolar poate fi făcut public doar cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal.

9.4.9. Elevii repetenţi/retraşi, din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învăţământ, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev.

 

ART. 10. Transferul elevilor

10.1. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, păstrând forma de invățământ numai n perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Avizul consultativ al CA este pentru elevii care pleacă, iar acordul CA este pt elevii care vin la scoala noastră.

10.2. În cazul schimbării domiciliului, transferul se poate efectua și în alte perioade decât cele prevăzute anterior.

10.3. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

10.4. În toate situaţiile de mai sus, limita efectivului unei clase nu va depăşi 30 de elevi , decât în situații speciale, cu acordul ISJ.

 

ART.11. Sancţiuni

11.1 Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

 1. observaţie individuală;
 2. mustrare scrisă; orice mustrare scrisă atrage după sine scaderea notei la purtare
 3. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bursei sociale;
 4. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ

11.2. Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

11.3. Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

11.4. Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează în Comisia de disciplină a școlii, a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

11.5. Scăderea notei la purtare, pe semestru, pentru absenţe nemotivate se va face după cum urmează:

 • între 1 la 14 absenţe nemotivate – nu se scade nota la Purtare
 • între 15 la 24 absenţe nemotivate – 1 punct scăzut la Purtare – nota 9
 • între 25 la 34 absenţe nemotivate – 2 puncte scăzute la Purtare – nota 8
 • între 35 la 49 absenţe nemotivate – 3 puncte scăzute la Purtare – nota 7
 • între 50 la 69 absenţe nemotivate – 4 puncte scăzute la Purtare – nota 6
 • între 70 la 89 absenţe nemotivate – 5 puncte scăzute la Purtare – nota 5
 • între 90 la 99 absenţe nemotivate – 6 puncte scăzute la Purtare – nota 4

*Profesorul diriginte va trimite  părintelui o înștiințare scrisă, după primele 10 absenţe nemotivate sau când se adună absențe la un singur obiect  -mai mult de 10% din numărul orelor pe semestru; la mai mult de 20 de absențe acumulate va fi chemat părintele/tutorele legal la școală pentru remedierea situației.

 

ART. 12.

 Nerespectarea prevederilor R.O.I. se sancţionează după cum urmează:

ABATERI PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI
ÎNTÂRZIERE LA ORĂ Avertisment verbal

 

Absență în catalog
ABSENȚĂ NEMOTIVATĂ LA ORE Scăderea notei la purtare conform Statutului Elevului pentru absențele nejustificate
COPIAT -în cazul unei teme: refacerea temei
-în cazul unui test:- penalizare cu nota 1
Atenționarea părinților
DERANJAREA ORELOR

 

 

 

 

-Discuție cu elevul și părinții acestuia

-observație individuală

-discuții cu psihologul școlii

-informarea părintelui

 

-mustrare scrisă

-desfășurarea de activități de voluntariat in folosul scolii, după programul școlar, cu acordul părinților

-scăderea notei la purtare

FOLOSIREA TELEFONULUI MOBIL ÎN TIMPUL ORELOR -reținerea telefonului mobil până la recuperarea acestuia de către familie – scăderea notei la purtare cu 1 – 2 puncte.

 

IMPLICAREA ÎN CONFLICTE VERBALE VIOLENTE

 

-observație individuală

-informarea părintelui

-mustrare individuală

-informarea scrisă a familiei

-prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

AMENINȚĂRI, MINCIUNI REPETATE, PERCEPEREA UNOR SUME DE BANI,

ACTE DE VIOLENȚĂ, BĂTAIE, FURTURI

-observație individuală

-informarea părintelui

-mustrare individuală

-prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

-desfășurarea de activități de curățenie, după programul școlar, cu acordul părinților

-scăderea notei la purtare

CONSUMUL DE SUBSTANTE TOXICE , TUTUN, ALCOOL. DROGURI SAU      INTRODUCEREA LOR ÎN ȘCOALĂ -observație individuală

-discuție cu părinții elevului/

informare în scris a familiei

-mustrare scrisă

-prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

-scăderea notei la purtare

 

DISTRUGEREA BUNURILOR ȘCOLII (mobilier, manuale, cărți, echipamente audio/video, echipamente sanitare, orice alte materiale didactice) -Discuție cu elevul și părinții acestuia pentru recuperarea  pagubelor

-plata daunelor

-mustrare scrisă

-prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

-scăderea notei la purtare

 

DISTRUGERE DE DOCUMENTE ȘCOLARE Discuție cu elevul și părinții acestuia -mustrare scrisă

-prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

-scăderea notei la purtare

REFUZ DE A SE SUPUNE  REGULAMENTELOR ȘCOLARE -Discutarea cu elevul si parintii acestuia; -mustrare individuală

– prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

-desfășurarea de activități de curățenie, după programul școlar, cu acordul părinților

-scăderea notei la purtare

NEPURTAREA UNIFORMEI, PĂR VOPSIT, UNGHII NEÎNGRIJITE, ȚINUTĂ INDECENTĂ –          Observație individuală

–          Informarea părinților

-mustrare individuală

– prezentarea cazurilor în fața Comisiei de disciplină

-desfășurarea de activități de curățenie, după programul școlar, cu acordul părinților

-scăderea notei la purtare

FUMATUL

În Monitorul Oficial PART.ea I nr. 72/2016 a fost publicata Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Potrivit prevederilor ART. I punctul 10 din Legea nr. 15/2016, nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor referitoare la interzicerea fumatului în unitățile de învățământ se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei, iar sancțiunea contravențională care se poate aplica conducătorilor instituțiilor este amenda contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, amenda contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

 

ART. 13. Recompense

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 1. Premii şi menţiuni pentru rezultate la învăţătură şi bună purtare, astfel:
 • Premiul I, II şi III în ordine descrescătoare a mediilor, dar nu mai puţin de media 9,00 (pentru premiul I, cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la purtare.
 • Menţiuni până la media 8,50 cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la purtare.
 1. premiul de onoare al unităţii de învăţământ acordat şefilor de promoţie

 

CAPITOLUL III – PROFESORII

ART.14.  Profesorii îşi vor desfăşura activitatea didactică conform Legii 1/2011 si a ROFUIP (aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016; OMEN nr 3027/2018;), ROI şi a fişei postului.

 

ART. 15. Profesorul de serviciu îşi va desfăşura activitatea conform atribuțiilor specifice:

 1. a) Profesorii de serviciu vin la şcoală cu 15 minute înainte de inceperea programului si pleaca dupa ce au predat schimbul.
 2. b) Controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PCI, curăţenia.
 3. c) Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor.
 4. d) Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură suplinirea profesorilor absenţi cu profesorii aflaţi în ore libere.
 5. e) Verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare si in curtea scolii si se asigura ca elevii intra in salile de clasa dupa ce se suna de intrare.
 6. f) Verifica persoanele străine care intra in scoala si interzic intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelarie precum si intrarea parintilor in salile de clasa sau daca acestia nu au fost convocati de catre diriginti.
 7. g) Iau măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se impune acest lucru.
 8. h) Avizeaza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura cu părinţii acestora, şi s-a adus la cunoştinţă conducerii.
 9. i) Profesorii de serviciu iau măsurile necesare în cazul apariţiei unor abateri disciplinare ale elevilor şi în cazuri grave, anunţă conducerea şcolii.
 10. j) Sesizeaza serviciile medicale de urgenta sau Politia in lipsa directorilor sau cu acordul directiunii
 11. k) Profesorii de serviciu pe şcoală informează mecanicul şcolii în cazul apariţiei unor defecţiuni sau stricăciuni prin consemnarea lor in registrul special cu aceasta destinatie
 12. l) Se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt toate cataloagele si le încuie.
 13. m) La sfârşitul perioadei de activitate fiecare profesor de serviciu scrie P.V. în care consemnează evenimentele petrecute în sectorul sau.
 14. n) Profesorii de serviciu urmăresc respectarea întocmai a Regulamentului de ordine interioară.
 15. o) Profesorul de serviciu care ajunge primul deschide cataloagele si consemneaza numarul lor in PV.
 16. p) Incuie cataloagele ultimul profesor de serviciu de la PARTER.

ART. 16. La ultima oră de curs, profesorul conduce elevii clasei la ieșirea din școală

 

ART. 17. Învățătorii/Diriginții au următoarele îndatoriri:

 1. Preiau pe baza unui proces verbal inventarul sălii de clasă repartizate, și răspund împreună cu elevii de păstrarea acesteia.
 2. Predarea inventarului clasei se face la sfârșitul anului școlar, prin proces verbal.
 3. Asigură, împreună cu elevii clasei, păstrarea şi remedierea bazei materiale.
 4. Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare de la biblioteca şcolii, după caz
 5. Preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev şi legitimaţiile, pe care le completează şi le predă elevilor.
 6. Întocmeşte catalogul provizoriu al clasei în baza tabelului primit de la secretariat.
 7. Completează catalogul definitiv al clasei
 8. Întocmeşte şi predă la termen situaţiile statistice.
 9. Anunţă în scris părinţii privind:
 10. situaţia frecvenţei ;
 11. situaţia şcolară a elevilor declaraţi corigenţi sau repetenţi la sfârşitul anului şcolar.
 12. Comunicarea se face prin poștă cu confirmare de primire sau direct cu declarația scrisă a părintelui sau tutorelui că a luat la cunoștință situația școlară a elevului.
 13. Întocmeşte caietul dirigintelui.
 14. Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la timp planificarea responsabilului comisiei metodice a diriginţilor şi organizează activităţi extraşcolare cu elevii clasei.
 15. Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al îmbunătăţirii procesului de predare învăţare.
 16. Colaborează, când este cazul, cu cabinetul medical sau de consiliere pentru rezolvarea problemelor elevilor.
 17. Organizează cel puțin două şedinţe cu părinţii semestrial (sau de câte ori este necesar) şi participă la lectoratele cu părinţii organizate pe şcoală.
 18. Convoacă președinții comitetului de părinţi pe clasă la şedinţele cu conducerea şcolii şi responsabilul comisiei diriginţilor.
 19. Prezintă elevilor din clasele II, IV, VI, VIII și părinților acestora, metodologiile referitoare la examenul de Evaluare Națională și Admiterea la liceu, după caz ;
 20. Urmărește frecvența elevilor, motivează absențele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical, precum și în baza cererilor personale, motivate, ale părinților acestora.
 21. Organizează serviciul pe clasă, întocmește graficul și urmărește modul de efectuare a serviciului.

 

ART. 18.

18.1. Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă, un comportament responsabil în relațiile cu colegii, elevii/părinții.

 • Cadrele didactice au obligația:
  1. să fie punctuale la orele de curs; întârzierile care depășesc cinci minute se consemnează în condica de prezență.
  2. să participela ședintele: Consiliului Profesoral, ale Consiliului Profesorilor Clasei, ale comisiilor din școală, sau cele cu părinții.
  3. să coordoneze colectivul de elevi pentru desfășurarea activităților școlare și extrașcolare, pentru organizarea serviciului pe clasă, pentru păstrarea curățeniei.
  4. să anunțe în timp util secretariatul/conducerea școlii în cazul absenței de la program.
  5. în cazul învoirii, să asigure suplinirea orelor.(se pot solicita cel mult 3 zile de învoire pe an școlar, conform legislației în vigoare.)
  6. să completeze corect și la timp documentele școlare, situațiile statistice solicitate, condicile de prezență.
  7. să respecte durata pauzelor și să nu elimine elevii de la orele de curs.
  8. să motiveze elevilor/ părinților notele acordate la evaluări;
  9. să se implice activ în problemele școlii și să acționeze pentru creșterea prestigiului ei în comunitate.
  10. să efectueze serviciul pe școala conform graficului afișat în cancelarie.
  11. să facă parte din minim o comisie din școală.

ART.19. Pentru activitățile desfășurate în afara procesului – instructiv educativ și care nu pot fi remunerate, se pot acorda zile de recuperare care se utilizează în primele zile ale vacanței de vară.

 • Se acordă câte o zi de recuperare pentru: excursii, drumeții, supraveghere examene naționale neplătite, corectarea lucrărilor de la concursurile școlare/olimpiade, alte activități desfășurate după orele de curs (maxim 4 zile /an școlar)

 

ART.20. Zilele de concediu se contorizează pe an calendaristic, zilele rămase restante se efectuează cel mai târziu în vacanța intersemestrială; la încetarea contractelor de muncă, zilele rămase restante nu vor fi plătite.

ART.21. Activitatea didactică se va desfăşura conform orarului unității școlare.

 

CAPITOLUL IV   PERSONALUL AUXILIAR

ART.22. Serviciul secretariat îşi va desfăşura activitatea conform Legii 1/2011 si a ROFUIP ART. 83-90, ROI şi fişelor de post individuale.

ART.23. Serviciul contabilitate îşi va desfăşura activitatea conform Legii 1/2011 si a ROFUIP ART. 83-90, ROI şi fişelor de post individuale .

ART.24. Serviciul Administrativ îşi va desfăşura activitatea conform Legii 1/2011 si a ROFUIP ART. 83-90, ROI şi fişelor de post individuale.

ART.25. Bibliotecarul îşi va desfăşura activitatea conform Legii 1/2011 si a ROFUIP ART. 83-90, ROI și a fişei de post individuale

ART.26. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar este 8,00—16,00

 

CAPITOLUL V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI ȘCOLII

ART.27. Drepturile personalului școlii  conf. art. 39  din Codul muncii și Legii 1/2011, art. 266-271 sunt:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. dreptul la demnitate în muncă;
 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. dreptul la acces la formarea profesională;
 8. dreptul la informare şi consultare;
 9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 12. dreptul de a participa la acţiuni colective;
 13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 

ART.28. Obligaţiile personalului scolii, conform. ART. 39 din Codul muncii:

 1. obligaţia de a realiza norma de muncă, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului ;
 2. obligaţia de a respecta disciplina muncii ;
 3. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament de ordine interioară, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă ;
 4. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiunilor de serviciu ;
 5. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate ;
 6. obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
 7. obligaţia de respecta dispoziţiile şi notele interne emise de directorul şcolii ;
 8. obligaţia de a efectua anual, analizele medicale la inceputul fiecărui an şcolar conform legislaţiei.
 9. formaţiile de elevi (artistice, culturale, sportive) îşi desfăşoară activitatea conform unui program stabilit de profesorul coordonator, aprobat de director şi sub supravegherea nemijlocită a profesorului conducător.
 10. obligaţia personalului de a solicita aprobarea directorului pentru desfăşurararea acţiunilor în incinta scolii, după orele de curs

 

ART. 29. Sancţiuni conform Legii 1/2011:

Constituie abateri de la disciplina muncii a personalului de predare, auxiliar si nedidactic următoarele:

 1. a) întârzierea de la programul de lucru;
 2. b) intrarea cu întârziere la orele de curs;
 3. c) absenţa nemotivată de la Consiliile profesorale a personalului didactic;
 4. c) nerealizarea sarcinilor prevăzute în fişa postului;
 5. d) neîndeplinirea atribuţiilor în calitate de profesor de serviciu;
 6. e) încălcarea, prin atitudini neprincipiale, a deontologiei profesionale, a demnităţii fiecărui salariat;
 7. f) nerespecarea graficelor de desfăşurare a diverselor activităţi ale școlii şi nepredarea la termenul stabilit a diverselor lucrări şi materiale solicitate de către direcţiune, şefii de catedră/comisie metodică, I.S.J, etc.
 8. g) folosirea spaţiilor şcolare fără acordul direcţiunii;
 9. h) însuşirea de venituri necuvenite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
 10. i) depăşirea competenţelor profesionale prevăzute în fişa postului.
 11. j) introducerea şi consumul de băuturi alcoolice în şcoală.
 12. k) părăsirea locului de muncă în timpul programului fără avizul direcţiunii.
 13. l) neefectuarea analizelor medicale şi a testului psihologic conform legislaţiei.

ART.30. Efectuarea orelor suplimentare se realizează numai la solicitarea conducerii, numărul de ore efectuate fiind conform codului muncii; plata se va atribui conform codului muncii.

 

ART.31.

 1. a) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere,

de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

b)Sancţiunile disciplinare, se aplică, în raport cu gravitatea abaterii, conform ART. 280-283 din Legea 1/2011 pentru cadrele didactice şi didactic auxiliar, şi ART. 264 din Codul Muncii pentru personalul nedidactic.

ART.32. În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenta vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.

ART. 33. Cadrele didactice care fac parte din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității trebuie să îndeplinească criterii: profesionale, intelectuale, morale.

 

CAPITOLUL VI – PĂRINŢII

ART.34. Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ, armonizarea opţiunilor acestora cu oferta educaţională, realizarea scopurilor finale pe care şi le propun atât părinţii cât şi unitatea de învăţământ, sunt obiective majore.

 • Părinții vor semna un parteneriat cu școala prin care vor lua la cunoștință obligațiile și îndatoririle elevilor;
 • Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele/învățătorul clasei pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
 • Neprezentarea părinților la convocarea din partea școlii atrage după sine întocmirea unei adrese din partea instituției către Poliţia Săcele, în vederea sancționării contravenționale (aplicare de amenzi)
 • Orice atitudine și acțiune de amenințare, defăimare și denigrare care aduce atingere onoarei și reputației cadrelor didactice/personalului școlii se sancționează aspru, conform regulamentelor școlare și este supusă sancțiunilor prevăzute de legea 61/1991, Codul Civil și Noul Cod De Procedură Penală.

ART. 35. Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor  elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa.

 1. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
 2. Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei membri. Aceştia au următoarele funcţii: preşedinte și 2 membri.
 3. Dirigintele sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor, ori de câte ori este necesar.
 4. Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor pe şcoală, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.

ART.36. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

 1. sprijină conducerea scolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;
 2. sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională;
 3. sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
 4. are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei;
 5. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

ART.37. Comitetul de părinţi ţine legătura cu școala prin dirigintele clasei.

 1. Comitetul de părinţi poate propune în adunarea generală o sumă minimă cu care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.
 2. Contribuţia prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare.
 3. Contribuţia prevăzută la alin. (1) se colectează şi se administrează numai de comitetul de părinţi.
 4. Dirigintelui/învățătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
 5. Fondurile băneşti se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau la propunerea dirigintelui sau a directorului, însuşită de comitet.
 6. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.

 

CAPITOLUL VII- REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

ART. 38. Reguli Generale

 1. Este strict interzisă atingerea firelor şi conductorilor electrici; pentru orice reparaţii vă veţi adresa conducerii şcolii.
 2. La niciun loc de muncă nu se va începe activitatea până când fiecare angajat nu a fost instruit pe linia protecţiei muncii de către şeful ierarhic şi nu a semnat fişa de instructaj. Angajatul trebuie să aplice întocmai normele de tehnica securităţii muncii.
 3. La locul de muncă, angajatul trebuie să fie disciplinat şi atent în timpul lucrului; el este obligat să folosească dispozitivele, materialele şi echipamentul de protecţie sau de lucru din dotare.
 4. Ordinea şi curăţenia la locul de muncă sunt obligatorii.
 5. Este interzis dormitul, fumatul în timpul serviciului , introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii. Persoanele în stare de ebrietate nu vor fi primite la serviciu. În incinta școlii nu se fumează.
 6. Fiecare angajat trebuie să cunoască modul de a proceda în cazul accidentării lui sau al colegilor de muncă (primul ajutor, anunţarea şefilor ierarhici etc.)
 7. Pentru orele de laborator de chimie, fizică şi informatică vor fi respectate normele de securitate specifice.
 8. În prima oră de laborator la fiecare din disciplinele enunţate în punctul 7, profesorul va face instructajul şi fiecare elev va semna de luarea la cunoştinţă a normelor de securitate şi comportament în laboratoare.

 

CAPITOLUL VIII – SIGURANŢA ÎN ȘCOALĂ

ART. 39. Elevii vor intra în incinta școlii pe la intrarea elevilor cu 15 minute înainte, având obligatoriu asupra lor carnetul de elev și uniforma școlară.

ART. 40. Părăsirea școlii de către elevi, în timpul programului şcolar este interzisă exceptând cazurile de forță majoră.

ART. 41. Accesul în școală al persoanelor străine (părinți, reprezentanți legali, rude, vizitatori) se face numai prin intrarea principală numită „punct de control”

La „punctul de control” vizitatorul se legitimează, se înregistrează în registrul de evidență aflat la persoana de serviciu, ia legatura telefonic cu persoana solicitată și așteaptă să fie preluată de către aceasta.

ART. 42. Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta școlii este permisă în următoarele situații:

 1. În timpul orelor de consultații stabilite de către învățătorul/dirigintele clasei;
 2. La solicitarea învățătorului, dirigintelui, profesorilor clasei sau a conducerii scolii;
 3. La ședințele cu părinții organizate de personalul didactic al școlii;
 4. Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații școlare;
 5. La diverse evenimente publice și activități școlare și extrașcolare organizate de școală;
 6. În pauzele elevilor în situații de forță majoră.

ART. 43. Programul de lucru al secretariatului școlii,cu publicul, este zilnic între 11,00-14,00

ART. 44

(a) Părinții, reprezentanții legali pot conduce copiii la cursuri până la intrarea în clădire, iar la sfârșitul orelor de curs îi vor aștepta la poarta școlii.

(b) La ultima oră de curs cadrul didactic de la clasă conduce elevii până la ieșirea din școală.

ART. 45 Este interzis accesul în instituție al persoanelor turbulente sau al celor aflate sub influența băuturilor alcoolice, al celor cu comportament agresiv, precum și al celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ.

ART. 46. Se interzice intrarea vizitatorilor însoțiți de câini sau care au aspura lor arme sau obiecte contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, stupefiante, băuturi alcoolice precum și publicații cu carcter obscen sau instigator.

ART. 47. În timpul pauzelor, fiecare îngrijitoare alături de profesorul de serviciu va ajuta la supravegherea elevilor şi va monitoriza intrarea persoanelor străine în şcoală.

 

CAPITOLUL IX – ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA EXCURSIILOR, DRUMEȚIILOR, EXPEDIȚIILOR ȘI TABERELOR ȘCOLARE

ART. 48.

 • Excursiile și drumețiile se pot organiza numai cu acordul unității de învățământ, și se vor realiza de regulă în afara orarului școlar, numai în condiții de legalitate și siguranță- conform cu procedura în vigoare
 • În perioada anului școlar, în timpul orelor de curs, se pot organiza excursii tematice de o zi pentru elevii din învățământul primar, una pe semestru, cu următoarele condiții:
  1. prezentarea orarului de recuperare a orelor neefectuate;
  2. argumentația privind importanța și obiectivele organizării activității;
  3. imposibilitatea organizării acestora în timpul liber sau în vacanțe.
 • Pentru orice deplasare cu elevii în timpul liber sau în afara orelor de curs, cadrul didactic organizator este obligat să anunțe conducerea unității și să prezinte documentația specifică, cu o săptămână înainte; nerespectatrea cerințelor de mai sus atrage, în exclusivitate, răspunderea cadrului didactic organizator.
 • În cazul deplasărilor cu elevii în proiecte/parteneriate educaționale se va respecta procedura ISJ.
 • Dosarul excursiei/drumeției, cuprinde următoarele documente originale:
 • Referat din partea inițiatorului activității (conducătorul delegat), prin care solicită aprobarea, cu specificarea scopului, obiectivelor, intervalului de deplasare, traseului, rezultatelor scontate (Anexa 1)
 • Tabel nominal, semnat de conducerea școlii, cu elevii și cadrele didactice cu care s-a realizat instruirea (Anexa 2)
 • Proces verbal de instruire a elevilor referitor la respectarea normelor de educație, circulație rutieră/feroviară, protecția muncii, PSI, situații de urgență întocmit de conducătorul activității
 • Declarație pe proprie răspundere a conducătorului delegat și a cadrelor didactice însoțitoare privind asigurarea securității elevilor pe toată durata deplasării (Anexa 3)
 • Aviz medical semnat și parafat de medic pentru fiecare elev pentru activitățile sportive
 • Copie (certificată) după licența de transport a transportatorului (pentru transport auto).

 

CAPITOLUL X – DISPOZIŢII FINALE

ART.49.

 1. Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunoştinţă si elevilor, părinților/tutorilor legali, salariaților prin grija angajatorului şi îşi produce efectele din momentul încunoştinţării acestora.
 2. Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul ROI trebuie îndeplinită de angajator.

ART.50. – Orice modificare ce intervine în conţinutul ROI este supusă procedurilor de informare prevãzute .

 

Revizuit- 27 septembrie 2018,

Prof. Brașoveanu Camelia Georgeta

Prof. Dinu Cristina Dorina

Prof. Crețu Elena

Prof. Dumitrache Gabriela

 

DIRECTOR,

Prof.  Brașoveanu Camelia Georgeta